mandag den 6. juli 2015

Klage til Statsforvaltningen over RkSk's afslag på aktindsigt i Ringkøbing Landbobanks lejekontrakt på AmtsrådhusetRingkøbing, den 06. juli 2015


Til Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa

via Ringkøbing-Skjern Kommune
Rådhuset
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Den 26. marts 2015 anmodede jeg Ringkøbing-Skjern kommune om aktindsigt i indgået lejekontrakt mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Ringkjøbing Landbobank på ejendommen Amtsrådhuset, Torvet 22, Ringkøbing.
Den 07. april 2015 modtog jeg brev fra Ringkøbing-Skjern kommune, der oplyste, at jeg ville høre nærmere, når en sådan forelå.

Den 2. juli 2015 modtog jeg afslag fra Ringkøbing-Skjern kommune på min anmodning. Ringkøbing-Skjern kommune oplyste, at man har indgået lejekontrakt med Ringkøbing Landbobank, og kommunen har besluttet ikke at give aktindsigt med begrundelsen, ”at det vurderes, at offentliggørelse af kontrakten kan få nogle forretningsmæssige negative konsekvenser for lejer ved at denne bliver part i en offentlig debat vedrørende lejemålet. Afslaget gives med hjemmel i offentlighedslovens § 30 stk. 1 nr. 2 , ”af væsentlig økonomisk betydning” for den virksomhed, oplysningerne angår”

Jeg vil gerne klage over afgørelsen.

Jeg finder ikke, at beskrivelsen af vilkårene for lejemålet, herunder lejemålets omfang, anvendelse, tidsrum samt bygningsmæssige ændringer kan undtages fra aktindsigt med den begrundelse, at lejeren kan blive part i en offentlig debat vedrørende lejemålet.

Anvendelse af offentlighedslovens § 30stk.1 nr. 2 forudsætter, jfr. den kommenterede udgave af Karnov note 174, "at forvaltningsmyndigheden foretager en konkret vurdering, der falder i to led. Myndigheden skal først tage stilling til, hvorvidt der er tale om oplysninger vedrørende forretningsforhold m.v. Er det tilfældet, skal myndigheden dernæst foretage en vurdering af, om aktindsigt i disse oplysninger, må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning."
Det fremgår ligeledes af Kammeradvokatens elektroniske håndbog, at der skal foretages en konkret vurdering. For at undtage oplysninger i et dokument fra aktindsigt er det altså ikke tilstrækkeligt, at det blot konstateres, at oplysningerne omhandler drifts- og forretningsforhold.
Der skal tillige angives, hvilke væsentlige hensyn, der nødvendiggør afslaget på aktindsigt. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis indrømmelsen af aktindsigt efter et konkret skøn må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige årsager - påføres den pågældende virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning.
Samtidig skal der være en klar årsagsforbindelse mellem aktindsigt i oplysningerne og risikoen for, at den pågældende virksomhed påføres et økonomisk tab.

I denne sag er der overhovedet ikke foretaget den lovpligtige konkrete vurdering, der er ikke angivet, hvilke væsentlige hensyn, der nødvendiggør afslaget, og der er ikke angivet en klar årsagsforbindelse mellem aktindsigt og risikoen for , at den pågældende virksomhed påføres et økonomisk tab.

Jeg skal tillige henvise til FOB 2007, side 315. I den sag havde Fødevarestyrelsen meddelt afslag på aktindsigt i navnene på 18 dyrlæger, der udskrev mest antibiotika, idet der efter styrelsens opfattelse var en nærliggende risiko for, at den offentlige omtale ville kunne få alvorlige indvirkninger på dyrlægernes konkurrenceevne. Ombudsmanden fandt ikke , at denne risiko var underbygget eller sandsynliggjort på en sådan måde og i en sådan grad, at der var grundlag for at meddele afslag på aktindsigt. Ombudsmanden henviste til, at grundlaget for risikovurderingen var af generel karakter og f.eks. ikke var underbygget af konkrete erfaringer med væsentlige skadevirkninger af aktindsigt i lignende sager.

Så meget desto mere kan der ikke i denne sag meddeles afslag på aktindsigt, hvor begrundelsen for afslag bygger på en udokumenteret påstand om forretningsmæssige negative konsekvenser for Ringkøbing Landbobank ved, at denne kan blive part i en offentlig debat vedrørende lejemålet. Det skal samtidig fremhæves , at der ikke er tale om "at blive" part , idet Ringkøbing Landbobank allerede er en væsentlig del af debatten om sagen vedrørende Amtsrådhuset og dermed allerede er part i den offentlige debat.

Udelukkelse af aktindsigt øger i væsentlig grad risikoen for, at Ringkøbing Landbobank får en øget rolle i debatten, som nu også kommer til at handle om, hvad det er, der absolut skal holdes skjult.

Det hindrer, at den egentlige debat kommer til at foregå på et oplyst grundlag.


Venlig hilsen

Karen Hindø

Ingen kommentarer:

Send en kommentar