mandag den 7. september 2015

Kultur & Fritidsudvalget har Amtrådshusinventaret på dagsordenen d. 8.9.15

#detteerikkeenbank


Fra referatet :
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling, om en bevilling på 73.900 kr. til medfinansiering af udstillingen.
Sagen sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget med Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Pia Vestergaard var fraværende ved behandling af sagen.

2: Udstilling af malerier fra det gamle amtsrådhus

Sagsnr: 15-030150
Sagsfremstilling
Der har været afholdt et dialogmøde om omfanget af udstillingen af genstande fra det gamle amtsrådhus, siden sagen blev udsat på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. august med nedenstående beskrivelse af udstillingen, som dengang kun omhandlede malerier.
Sagen blev dengang udsat med henblik på afholdelse af et dialogmøde om omfanget af udstillingen, inden Kultur- og Fritidsudvalget endelig behandlede sagen.

I forlængelse af dialogmødet har museet udarbejdet et supplerende notat, som beskriver omfanget af udstillingen. Notatet beskriver omfanget af genstande og møblement mv. som skal indgå i museets udstilling, udover malerierne af Amtsmænd som beskrevet herunder.

I forbindelse med beslutningen om ny anvendelse og udleje af det gamle amtsrådhus i 2014, kom Ringkøbing-Skjern Museum med et oplæg til at varetage og udstille samlingen af malerier fra det gamle amtsrådhus på Ringkøbing Museum. Udstillingen vil kunne indgå i museets udstilling om Ringkøbing på Dommerkontoret.

Ringkøbing-Skjern Museum kom med følgende oplæg:

1. Museet overtager samlingen af malerier af amtmænd i Ringkøbing Amt. Malerierne flyttes i første omgang til deres depot i Skjern, hvor de registreres.
2. Amtmandssamlingen bygges ind i et nyt afsnit i den faste købstadsudstilling om Ringkøbing på Ringkøbing Museum.
3. Budgettet for etablering af udstilling fra 2014 ser således ud: 
Udgifter som museet påtager sig:
Udstillingsopbygning20.000 kr.
Udarbejdelse af pjece og artikel om amt og amtmænd i 150 år15.000 kr.
Markedsføring  3.200 kr. 
I alt38.200 kr.
Resterende udgifter til indretning af rum til udstilling ønskes
finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune
73.900 kr. 
Samlede udgifter til udstilling112.100 kr.
Beløbet på 73.900 kr. inkl. moms skal gå til håndværkerudgifter i forbindelse med indretningen af et rum på Dommerkontoret til udstilling af malerierne. Beløbet finansieres af den kommende lejeindtægt af det gamle amtsrådhus.

Der tages forbehold for, at tilbuddene som budgettet bygger på er ca. 1 år gamle.

Ringkøbing-Skjern Museum vil bevare og udstille malerierne fra amtsrådhuset, da de har en kulturhistorisk værdi og kan indgå i udstillingen om Ringkøbing på Dommerkontoret. De resterende genstande og møbler fra amtsråhuset vurderes ikke at have en kulturhistorisk værdi.
  
Lovgrundlag og juridisk vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomi
Økonomi bemærker, at der for budget 2016 og frem i forvejen er indregnet en huslejeindtægt på 179.000 kr. for Torvet 22.
Effektvurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udstillingen, som beskrevet i det supplerende notat, og bevillingen på 73.900 kr. til medfinansiering af udstillingen. Sagen sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget med Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Kultur- og Fritidsudvalget 18-08-2015
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen om medfinansiering på 73.900 kr., idet der inden endelig beslutning, ønskes en dialog med Ringkøbing-Skjern Museum om at integrere dele af møblement, vaser og andre genstande i den kommende udstilling. 

Fraværende:
Helle Stærk Olesen
Bilag
BeslutningIngen kommentarer:

Send en kommentar