tirsdag den 18. august 2015

Hvad blev der sagt på byrådsmødet d. 18. august - dels svar på spørgsmål - del drøftelse af Fjordlistens dagsordenspunkt

Afskrift af lydfil fra byrådsmødet den 19.08.2015

Spørgetid: 

Borgmesteren : 
….. den fremsendte fortrolighedserklæring hermed bortfalder, og derfor vil jeg sige at efter byrådsmødet så vil den lejekontrakt som der er indgået med Ringkjøbing Landbobank være offentlig tilgængelig. Og samtidig med skriver Landbobanken til mig, at den skitse, som som blev forevist økonomiudvalget i 2014 at den må offentliggøres sammen med lejekontrakten. Så det vil sige, at man efterfølgende har man mulighed for både at se de skitser og den lejekontrakt som der er indgået. 

Men tilbage til spørgsmålene, og det er som sagt Peder Christian Hvistendahl, der har stillet nogle spørgsmål  og det første:

Hvornår træder lejemålet  ifølge underskrevet lejekontrakt lejer Ringkjøbing Landbobank og udlejer Ringkøbing-Skjern kommune i kraft: 

Det gør den 01. oktober 2015.

Er lejemålet tidsbegrænset og hvis ja, hvilke begrænsninger:

Som det fremgår af lejekontraktens § 5, kan lejekontrakten opsiges af udlejer med skriftlig varsel på 30 år. Der er en rullende 30 års frist, og efter den 01. oktober 2045 kan udlejer opsige lejemålet efter erhvervslejelovens § 14, og hvis parterne ikke kan blive enige om de fremtidige lejevilkår efter at være gået frem efter reglerne i erhvervslejelovens § 14, er det mellem udlejer og lejer aftalt et skriftligt opsigelsesvarsel fra udlejer på 5 år i stedet for de i loven hjemlede 8 år. Fra lejers side er lejekontrakten uopsigelig i 30 år, hvorefter lejemålet kan opsiges med et varsel på 1 år til den 1. oktober. 

Hvilke opsigelsesvilkår er så gældende for parterne?

Og det er så det, som er besvaret under punkt 2.

Overtages lejemålet med eller uden nogen form for løsøre? Idet bemærkes, at alene tilstedeværende møblement og PH-lamper angiveligt kan værdisættes til ½ og 1 mio. kr. 

Og lejemålet det overtages uden løsøre.

Har Ringkøbing Museum fået ret til at udtage de ting, som museet måtte ønske? Og er oversigtsliste udarbejdet? 

Til det førstespørgsmål  kan der svares ja til, at  Ringkøbing Museum har fået ret til at udtage de ting, de ønsker, og en oversigtsiste er ved at blive udarbejdet.

Kan der gives oplysning om lejens størrelse og depositum både ved et ja og et nej ønskes begrundelsen.

Der betales ikke depositum. Lejen udgør 320.000 kr. årligt. Lejer afholder selv omkostninger til renovering og indretning. 

Har kommunen tilbudt, udbudt, eller forhandlet med andre evt. interesserede?

Der har været en snak og forhandling med menighedsrådet og så har Handicap- og psykiatri været inde over med planer om udnyttelse af ejendommen
Hvorledes er Region Midtjyllands forventning ”at de som kommune er nærmest til at varetage og beskytte de kulturelle værdier, der er forbundet med ejendommen frra Region Midtjyllands skrivelse til kommunen den 28.04.2014 kommet til udtryk i lejekontrakten”.

Ejendommen kan ikke ændres i det ydre og der er indgået aftale med museet om, at de overtager billeder fra amtsrådssalen samt en del af møblementet jfr. Det svar, som jeg gav under spørgsmål nr. 5. At der vil blive udarbejdet liste over det inventar, der skal flyttes. Museet vil lave en udstilling med billeder af de tidligere amtmænd i et lokale på Dommerkontoret ved Ringkøbing Museum. 

Og med hvilken reel begrundelse har Ringkøbing-Skjern kommune afslået anmodning om aktindsigt i den underskrevne lejekontrakt? 

Og som jeg nævnte indledningsvis så er der indgået en aftale med  Landbobanken, om at  lejekontrakten  den offentliggøres. 

Det var spørgsmålene og svarene til Peder Christian Hvistendahl.

Og så ligger der et spørgsmål også fra Ditlev Palm, der spørger:

Hvorledes har Ringkøbing-Skjern kommune aktivt sikret, og hvorledes vil det fremover aktivt sikres, at nedrivning af den tidligere Borger- og Realskole, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing forløber i overensstemmelse med de af kommunen givne tilladelser og i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og vedtægter m.v.  

Og det har jeg selvfølgelig bedt om en redegørelse fra forvaltningen på.

Der er meddelt nedrivningstilladelse til bebyggelsen, og vilkårerne i byggetillalden den er:

At der senest to uger inden nedrivning indsendes screeningsskema på PCB,  samt anmeldelse af bygge- og anlægsaffald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Skemaet den kan så findes på kommunens hjemmeside. 

Kommunens forskrifter for støj, støv og vibrationsfrembringende midlertidige aktiviteter overholdes, og forskrifterne kan ligeledes findes på kommunens hjemmeside. 

At bygge- og anlægsaffald skal kildesorteres i h.t. bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen 

At hvis der er olietanke der skal fjernes skal ske anmeldelse til kommunens miljøafdeling. Anmeldelsesskemaet findes på kommunens hjemmeside. 

At VVS, el og kloak afbrydes af autoriseret mester. 

Bygherren har fået udarbejdet en screeningsrapport omkring miljøbelastede materialer, som der er vilkår om, og screeningsrapporten anfører bl.a., at der er risiko for, at der er  PCB-materiale i kældergulvet. Jfr. oplysninger fra entreprenøren, at der er sendt prøver til analyse. Resultatet er endnu ikke modtaget. Entreprenøren har oplyst, at PCB-holdigt affald vil blive håndteret forskriftsmæssigt. 

Der er risiko for asbest i lofter i enkelte rum. Entreprenøren meddeler, at disse lofter nedtages efter reglerne omkring håndtering af asbest. Jfr. dagspressen er der konstateret  asbest i dele af tagbeklædningen. I screeningsrapporten anføres, at taget er belagt med naturskifter. Administrationen har anmodet bygherren om en redegørelse i den forbindelse. Redegørelsen er endnu ikke modtaget. 

Herudover er der risiko for bly i malede træemner. Entreprenøren oplyser, at de forventede mængder af de miljøbelastede materialer.

Inden sagen afsluttes vil der blive anmodet om vejesedler, for at sikre, at bortskaffelse af de miljøbelastede materialer er sket på korrekt måde. Såfremt vejesedler ikke fremsendes er der mulighed for at følge op i  henhold til affaldsbekendtgørelsen. 

I henhold til overholdelse af kommunens forskrift for midlertidige aktiviteter ved støv, støj og vibrationer er det navnlig støj, der har givet anledning til flere henvendelser for omboende. Henvendelserne gav anledning til, at administrationen var på besigtigelse på byggepladsen i starten af nedrivningsprocessen og ved besigtigelsen kunne konstateres, at nedrivningen gav anledning til megen støv og vibrationer. Administrationen tog derefter kontakt til bygherren, der blev bedt om at mindske navnlig støvgenerne. Støvgenerne blev efterfølgende mindsket efter entreprenøren indgik aftale med forsyningen og beredsskabet omkring brug af vand fra en brandhane. 

Det er den redegørelse og det er den besvarelse fra Ditlev Palm. 

Det var punkt 1 på dagsordenen. Punktet: Anvendelse af det gamle Amtsrådhus i Ringkøbing, Torvet 22

Byrådet besluttede så den 20. maj at ophæve en af det tidligere Amtsråd i 2014 tinglyste deklaration vedr. bevarelse og anvendelse af Amtsrådhuset. Og der har Fjordlisten bedt om en drøftelse af hvilke anvendelsesmuligheder, Amtsrådhuset fremadrettet kan få samt en beslutning om en fremtidig anvendelse. Således foreslår Fjordlisten, at bygningen anvendes i relation til turisme, såsom turistkontor, udstillingslokale i stueetagen, og den gamle amtsrådssal kunne bruges til bryllupper o.l. officielle handlinger.
Der er så givet en redegørelse for handlingsforløbet fra 2014 og til nu, og som jeg nævnte under spørgetiden, så er der indgået en lejekontrakt med Ringkjøbing Landbobank, der træder i kraft den 01.10.2015.
Og derfor indstiller undertegnede, at byrådet tager den redegørelse, der nu er medsendt til efterretning, og dermed er Fjordlistens forslag til anvendelse at den afvises.

Og det har Jan Holm Rasmussen bemærkninger til - værs'go':

Tak. Jeg har taget det her op, fordi jeg havde egentlig en forventning om, at når vi havde taget en beslutning i byrådet om, at vi skulle fjerne deklarationen, som jeg også stemte for, at vi så egentlig ville være noget mere med i forløbet, og da jeg og dermed Fjordlisten ikke sidder i Økonomi- og Erhvervsudvalget, så har vi egentlig ikke haft nogen indflydelse på det her. Så derfor føler jeg egentlig, at det var relevant at vi - at jeg i hvert fald - fik mulighed for at forholde mig til det her. Jeg har jo den opfattelse, jeg ved godt at borgmesteren er blevet bemyndiget til nogle ting, som han har udtalt til pressen, men når jeg som formand for en fond, eksempelvis bliver bemyndiget til nogle ting, så er jeg forpligtiget til at komme tilbage til min bestyrelse og fortælle mig - fortælle dem - hvad jeg har besluttet. Og det føler jeg egentlig ikke, der er sket her. Så derfor føler jeg egentlig, at jeg ikke har været med i forløbet, og jeg egentlig ikke har haft mulighed for at udtale mig om, hvad den reelt skulle bruges til, og det er derfor jeg har stillet det her forslag. 

Det får selvfølgelig sikkert ikke nogen gang på jorden, men samtidig giver det så måske nogen andre  nogen mulighed for egentlig at kommentere, om de føler, de har været informeret, om de føler, det er rigtigt, det der sker. Så det er egentlig mit indlæg i første omgang. 

Borgmesteren:
Det vil sige indgåelse af køb og salg af fast ejendom og indgåelse af lejeaftaler som ligger i Økonomiudvalgets regi, der har Økonomiudvalget så valgt at bemyndige borgmesteren til at indgå de aftaler, og det er så det, der er sket.

Men der er ikke flere på talerlisten, og da der ligger et konkret forslag fra Jan Holm Rasmussen, så skal jeg bede om en markering af,hvem der stemmer for Jan Holm Rasmussens forslag.
Og det gør Jan Holm Rasmussen.

Så skal jeg se, hvem der stemmer imod:
Og det ser ud til at det er den øvrige del af byrådet, der stemmer imod. Jeg konstaterer, at Jan Holm Rasmussens forslag er forkastet. 

Og det tager jeg som udtryk for, at den redegørelse, der er givet af borgmesteren ved sagsfremstillingen, at den er godkendt. 
Den er godkendt. Og Jan Holm Rasmussen stemmer imod.

Jan Holm Rasmussen: Jeg har lige en enkelt ting
Borgmesteren: Jeg må sige, at sagen er jo afsluttet, når vi er gået til afstemning.
Jan Holm Rasmussen: Jeg har lige noget jeg gerne vil svare på. Der mangler vel egentlig .....(kan ikke høre)  om adgang, der står ingenting om det. 
Borgmesteren: Nej, men essensen i det af beslutningen, den tager jeg som udtryk for, at byrådet tager til efterretning. Er du med på den Jan Holm Rasmussen?
Jan Holm Rasmussen: Det er i orden.
Borgmesteren: Godt - det var det sidste punkt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar